W dniu 30 czerwca 2021r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Pomorsko – Kujawskiej Izby Budownictwa.

Członkowie Izby podsumowali kolejny rok swojej działalności.

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Izby Andrzej Wosik, który serdecznie powitał wszystkich członków P-KIB oraz przedstawił zgromadzonym sytuację w branży budowlanej w dobie pandemii COVId - 19.

Zgromadzenie powierzyło prowadzenie obrad Andrzejowi Cieślikowi - Prezesowi Zarządu Izby. Uczestnicy wysłuchali sprawozdań Rady Izby i Zarządu z realizacji zadań w 2020 roku. Sprawozdania zostały przyjęte a organom tym udzielono absolutorium. Zatwierdzono również sprawozdanie finansowe oraz przyjęto budżet Izby na 2021 rok.

W części poświęconej sprawom różnym Przewodniczacy Rady Izby poinformował zgromadzonych, że na ostatnim posiedzeniu rada Izby wyznaczyła Pana Macieja Onoszkowicz - Jacynę na pełnomocnika Rady ds. integracji. Pan Maciej Onoszkowicz - Jacyna w krótkim wystąpieniu zaapelował do zgromadzonych o wspólne działanie na rzecz Izby.

Następnie głos zabrali kapelan braci budowlanej ks.Ryszard Pruczkowski oraz poseł na Sejm RP Jan Szopiński.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie przedstawicielom firm, które w tym roku obchodziły jubileusze powstania, pamiątkowych statuetek.

Zostały one wręczone następującym firmom:

PM Technik S.C. – 5 lecie

Arsanit Sp. z o.o. – 20 – lecie

Clean Office Sp. z o.o. -  25 –lecie

Ebud - Przemysłówka Sp. z o.o. – 30 – lecie

Eurotherm Technika Grzewcza – 30 – lecie

Moderator Inwestycje Sp. z o.o. – 30 – lecie

Po części oficjalnej zgromadzeni członkowie Izby udali się na integracyjne spotkanie przy grillu.