REGULAMIN

KONKURSU ARCYDZIEŁO SZTUKI BUDOWLANEJ 2024

 

  1. Organizator Konkursu:

 

Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa

  1. Kościuszki 27

85-079 Bydgoszcz

e-mail: biuro@pkib.pl

 

  1. Cel konkursu:

 

Wyróżnienie najciekawszych obiektów budowlanych oraz promowanie sztuki budowlanej i uczestników całego procesu inwestycyjnego oraz realizacyjnego. 

 

  1. Przedmiot konkursu:

 

Budowle nowo wybudowane, rewitalizowane, przebudowane, rozbudowane, we wszystkich rodzajach budownictwa. ukończone od 01 stycznia 2023 roku do 31 sierpnia 2024 roku.

Obiekty budowlane nagrodzone lub wyróżnione w poprzednich edycjach konkursu „Arcydzieło Sztuki Budowlanej” nie mogą ponownie brać w nim udziału.

 

  1. Kategorie konkursowe:

 

- budownictwo mieszkaniowe

- budownictwo użyteczności publicznej

- budownictwo inżynieryjne i drogowe

- budownictwo przemysłowe

- obiekty zrewitalizowane

W przypadku zgłoszeń inwestycji nie mieszczących  się w ww. kategoriach, kapituła konkursu, po uzgodnieniu ze zgłaszającymi może ogłosić inne kategorie.

  1. Zasady uczestnictwa:

          - Zgłoszenia do Konkursu mogą składać wszystkie jednostki biorące udział w procesie inwestycyjnym.

          - Zgłoszenie do konkursu dokonuje się w sposób pisemny na zgłoszeniu określonym w załączniku nr 1.

           - Zgłaszający zgadza się na udostępnienie praw autorskich dla organizatora konkursu w zakresie dysponowania dokumentacją fotograficzną inwestycji.

           - Zgłaszający wyraża zgodę na wizytację członków Kapituły zgłoszonej inwestycji do Konkursu.

           - Zgłaszający jest zobowiązany uiścić opłatę wpisową za uczestnictwo w Konkursie:

             4 500 zł dla uczestników nie zrzeszonych w Pomorsko-Kujawskiej Izbie Budownictwa

             4 000 zł dla uczestników zrzeszonych w Pomorsko-Kujawskiej Izbie Budownictwa

             - W przypadku wycofania się składającego deklarację przystąpienia do Konkursu wpłata wpisowa nie będzie zwracana.

            - Uczestnik zobowiązuje się przesłać dokumentację fotograficzną zgłaszanego obiektu oraz logo zgłaszającego w formacie wektorowym w terminie wyznaczonym przez organizatora.

            Podsumowanie konkursu, uhonorowanie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi na uroczystej gali w terminie i w formie wyznaczonej przez organizatora.

 

  1. Zasady konkursu:

           - W konkursie mogą brać udział wszystkie inwestycje ukończone od 01 stycznia 2023 roku do 31 sierpnia 2024 roku.

           - Laureatów wyłania Kapituła Konkursu, której skład stanowi załącznik nr 2.

           - Głosowanie odbywa się w sposób tajny.

           - Każdemu członkowi Kapituły przysługuje jeden głos w poszczególnej kategorii.

           - W każdej kategorii laureatem zostaje uczestnik, który zdobył ponad 50 % głosów.

           - W przypadku nie uzyskania wyniku ponad 50 % głosów, Przewodniczący Kapituły zarządza ponowne głosowanie, w którym udział biorą uczestnicy, którzy uzyskali dwa najlepsze wyniki. Po ponownym głosowaniu, laureatem zostaję uczestnik, który uzyskał więcej głosów.

            - W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów, dopuszcza się ogłoszenie dwóch laureatów w danej kategorii.

             - Oprócz wyłaniania laureatów Kunkursu, Kapituła przyznaje również wyróżnienia w poszczególnych kategoriach

             - Laureaci i wyróżnieni otrzymują pamiątkowe statuetki i dyplomy. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych statuetek (małych) i dyplomów, dla innych uczestników procesu inwestycyjnego, za dodatkową opłatą w wysokości ustalonej przez organizatora.

 

  1. Kryteria oceny:

Do głównych kryteriów oceny należą:

1) forma architektoniczna,

2) funkcjonalność (walory użytkowe i estetyczne),

3) jakość wykonawstwa,

4) nowoczesność zastosowanych rozwiązań projektowych,

5) zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia obiektu budowlanego,

 6) wkomponowanie obiektu w otaczający teren.

 

organizator 

Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa

 

osoba do kontaktu:

Andrzej Cieślik tel. 52 584 30 00

                                535 666 150

REGULAMIN do pobrania