ZASADY I TRYB NADAWANIA ORDERÓW I ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH, RESORTOWYCH
I REGIONALNYCH

 

TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

1. Z wnioskiem o nadanie orderu lub odznaczenia występuje przełożony pracownika;

2. Wniosek powinien być sporządzony na urzędowym formularzu/do pobrania/
i dostarczony do biura P-KIB;

3. Wnioski powinny być prawidłowo przygotowane pod względem formalnym
i merytorycznym;

4. Uzasadnienia powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów adekwatne do klasy wnioskowanego orderu  i odznaczenia, w szczególności niezbędne jest wskazanie zasług po otrzymaniu ostatniego orderu, odznaczenia.

Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie, aby można było ocenić czy miały one miejsce po czy przed nadaniem ostatniego odznaczenia;

5. W przypadku wniosków o nadanie „Medalu za Długoletnią Służbę” należy w pierwszym zdaniu uzasadnienia podać ogólny staż pracy kandydata i wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków.

Należy pamiętać o zgodności klasy „Medalu za Długoletnią Służbę” z liczbą przepracowanych lat;

6. Nie ma przeszkód formalnych do wystąpienia o odznaczenia dla kandydatów, których wnioski w ubiegłych latach nie zostały pozytywnie rozpatrzone, pod warunkiem ponownego, prawidłowego ich opracowania;

7. Do wniosków nie należy dołączać dodatkowych pism;

8. Do każdego wniosku należy dołączyć „zapytanie o udzielenie informacji o osobie” w 1 egzemplarzu wypełnione w punktach od 1 do 12.1;

9. W przypadku wystąpienia o nadanie Orderu Odrodzenia Polski wskazane jest dołączenie do wniosków rozszerzonej wersji jego uzasadnienia ( rubryki nr 18 ) w formie notatki, pod którą ( podobnie jak pod uzasadnieniem wniosku ) powinien podpisywać się kierownik jednostki organizacyjnej sporządzającej wniosek;

10. Wnioski należy składać do biura Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa
( ul. Kościuszki 27 ) do 30 kwietnia 2020r. 

 

ORDER ODRODZENIA POLSKI:

1. Order Odrodzenia Polski jest nagrodą za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu.

2. Nadawany jest osobom, które zasłużyły się Polsce zwłaszcza poprzez:

a) wybitne osiągnięcia w podejmowaniu z pożytkiem dla kraju działalności państwowej
i publicznej,

b) szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju,

c) szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną,

d) wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polski z innymi państwami
i narodami.

3. Order Odrodzenia Polski dzieli się na pięć klas:

klasa I – Krzyż Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski

klasa II – Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

klasa III – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

klasa IV – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

klasa V – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

 

KRZYŻ ZASŁUGI:

1. Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków,
a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom.

2. Może on być nadany także za:

a) ofiarną działalność publiczną,

b) ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

3. Krzyż Zasługi tego samego stopnia może być nadany tej samej osobie dwukrotnie.

4. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinno upłynąć co najmniej 3 lata; odstępstwo od tej zasady jest dopuszczalne wyjątkowo.

5. Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie:

I stopień – Złoty Krzyż Zasługi,

II stopień – Srebrny  Krzyż Zasługi,

II stopień – Brązowy Krzyż Zasługi,

 

 

MEDAL ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ:

 1. Medal za Ofiarność i Odwagę stanowi nagrodę dla osób, które z narażeniem życia lub zdrowia ratowały zagrożone życie ludzkie lub mienie.
 2. Medal może być nadany tej samej osobie wielokrotnie.

 

MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

 1. Medal za Długoletnią Służbę jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.
 2. Medal dzieli się na trzy stopnie:

 

I stopień – Medal Złoty za Długoletnią Służbę – nie wcześniej niż po 30 latach pracy zawodowej

II stopień – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę – nie wcześniej niż po 20 latach pracy zawodowej

III stopień – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę – nie wcześniej niż po 10 latach pracy zawodowej

 

ODZNACZENIA RESORTOWE "Za Zasługi dla Budownictwa"

1Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana pracownikom architektury i budownictwa za szczególne osiągnięcia w dziedzinie architektury i budownictwa oraz innym osobom za zasługi lub osiągnięcia w tej dziedzinie.

2. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) kierownika jednostki organizacyjnej nadzorowanej lub bezpośrednio podległej ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej,

2) ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewody lub marszałka województwa.

3. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać dane personalne kandydata do wyróżnienia oraz opis zasług i osiągnięć uzasadniających nadanie odznaki.

4. Wzór wniosku w zakładce" WNIOSKI DO POBRANIA"

5. Wniosek o nadanie odznaki powinien być przedstawiony ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej co najmniej dwa miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia odznaki.

6. Odznaka może być nadana tej samej osobie tylko raz.

 

PRZEPISY PRAWNE:

 1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach  i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów
  i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743, z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580, z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie udzielenia informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 198, poz. 1930, z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla budownictwa", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia (Dz. U. Nr 54, poz. 471).